«Metod» so’zi nimani anglatadi?

Metod – maqsadga erishish yo’li, usullari yig’indisi sifatida yaxlit ta’lim jarayoning alohida tarkibiy qismi hisoblanadi. “Metod” bilan birga usul atamasi ham qo’llanadi.

Metod o’quv maqsadiga erishish yo’li bo’lsa, usul metodning alohida tomoni yoki tarkibiy qismidir.

Dars o’tishda eng ko’p qo’llanadigan metodlardan biri zinama-zina, zig-zag, suhbat, aqliy hujum, bahs-munozara, klaster, savol-javob kabi ko’rinishlarda keng foydalaniladi. O’qituvchi imkoniyatdan kelib chiqib o’quvchilarning joylashishini dars o’tishda qo’llanadigan metodga ko’ra ta’minlaydi. Darsning muvaffaqiyatli bo’lishida o’qituvchi tomonidan auditoriyada ijobiy yaratilishi muhim ahamiyatga ega.

Demak, yuqorida ko’rsatilgan metodlardan o’rinli foydalanish o’quchilarni yetarli darajada bilim, ko’nikma va malakalarni egallashiga zamin yaratadi.

0

Kim oshdi savdosi darsi

9-sinfda natriy va kalsiy mavzusi bo’yicha kimyo darslarini kim oshdi savdosi shaklida o’tkazish mum-kin.

Darsga bolalarning ikki guruhi tayyorlanadi: 1-guruh — natriy, 2- kalsiy. Darsga yuqori sinf o’quvchilari — maishiy xizmatlar, sanoat, qurilish, tibbiyot, savdo firmalari vakillari taklif etiladi. Darsga natriy va kalsiyning birikmalaridan qishloq ho’ja-ligida qanday foydalanishga doir reklama prospektlari tayyorla-nadi. Batafsil

0

Vitaminjon o’yini (yangi metodika bo’yicha)

Bu  metodda  yani  savol-  javoblar  o’qituvchining  qo’lida   bo’ladi, sinf  o’quvchilarni   hoxishingizga  qarab  katta  –  kichik  guruhlarga  bo’linadi.  Guruhlardagi  o’quvchilar  tezlik  bilan  hohlagan   mevani   tanlab  zudlik  bilan  savollarga  javob  beradi.  Bu  usul  boshqa  fanlarga  ham  bog’lanib    tezkor  savollarga  javob berishi  va  dam  olish  daqiqalarini o’tkazish  mumkin.

1+

«Аквариум» методи

Аквариум методи ўқувчи-талабаларга муаммони “Жамоа олдида” муҳокама этишни таклиф этади. Гуруҳ муаммо бўйича у ёки бу диалогни олиб боришда ишонган иштирокчини танлайди. Баъзида бу бир нечта хоҳловчилар бўлиши мумкин. Қолганлари томошабин ролида қатнашадилар. Аквариум деб номланиши ҳам шундан келиб чиққан.

Бу усул ўз тенгдошларини четдан кўриш, улар қандай муомалада бўлишларини, ўзгалар фикрига қандай муносабат билдираётганликларини, юзага келаётган келишмовчиликларни бартараф эта олаётганликларини, ўз фикрларини қандай тушунтираётганликларини ва ҳоказоларга имкон беради.

Ўқитиш услуби қуйидаги кетма-кетликда олиб борилади: ўқувчи-талабалар гуруҳи иккита айлана ҳосил қилиб жойлашадилар: ички ва ташқи.

Ички айлананинг бир иштирокчиси ўтилган бирор аниқ ўқув мавзуси бўйича етакчи ролида чиқади.

Ташқи айлана иштирокчилари ички айлананинг етакчиси ва гуруҳининг ҳаракатини диққат билан кузатадилар ва ижобий ҳолатлар, муваффақиятлар ҳамда камчиликлар тўғрисидаги ўз таассуротларини ёзиб борадилар. Сўнгра иштирокчилар ўз ҳамкасбларининг ҳаракатларини муҳокама қиладилар, ундан сўнг ўз-ўзини баҳолаш учун ички айлананинг етакчиси ва ўзоларига сўз навбати берилади. Муҳокама якунларига кўра хулосалар чиқарилади.


0

«Ақлий хужум» методи ҳақида

Ҳар бир ўқитувчи учун таълимда эртами-кечми «Қандай қилиб, қайси усуллар билан билим олиш жараёнида ўқувчиларни фаоллаштириш мумкин?» деган саволни ҳал қилиш зарурияти келиб чиқади. Мактабда олиб борилаётган ҳар бир дарс ёки машғулотнинг сифати ҳамда самараси устоз-мураббий фаолияти билан бевосита боғлиқдир.

Бугунги кунда таълимдаги янгиланишлар жараёни педагогларга малакавий талаблар қўймоқда. Бу талаблар қуйидагилардан иборат:

1. Касбий тайёргарлик (ўз фанини чуқур билиш, касбий эрудиция).
2. Замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан хабардор бўлиш.
3. Педагогик ва инновацион технологиялами амалиётга татбиқ эта олиш. Batafsil

0
1 3 4 5 6