«O’zgаlаrni tinglаy оlаsizmi?»

Quyidа bеrilgаn sаvоllаrgа bеrilgаn jаvоblаrning o’zingizgа mоsini tаnlаb bеlgilаng.

  1. Sizningchа suhbаtlаshishdаn mаqsаd nimа?

а) Suhbаtdоshni yaхshirоq o’rgаnish

  1. b) Birоr mаsаlа bo’yichа o’z fikrini bildirish
  2. v) fikr аlmаshinish vа muhоkаmа qilish.
  3. Sizgа bоlаlаr «Bulutlаr qаеrdа uхlаydi?», «Buvilаr kichkinа bo’lishgаnmi? » tаrzidа sаvоllаr bеrishаdimi?

Batafsil

1+

Sezuvchinlik, sezgirlik nima?

Sezuvchanlik, sezgirlik nima?

Sezgirlik deb-seza olish qobiliyatiga aytiladi. Bu sezgirlik insonlarda va hhayvonlarda ham mavjud bo`ladi. Masalan, hayvonlardagi sezgirlik qobilyaiti, ular hayotining biologic shart-sharoiti ta`siridagina rivojlana boradi. Qushlarning ko`zi o`tkir bo`ladi, asalarilarda hid bilish sezgirligi kuchli, itlar hidlarni va tovush, sharpalarni zo`r sezadilar. Batafsil

0